۲۴ آبان ۱۳۸۲

روز سوم :

هراس برنده از باختن به اندازه آن نیست که
بازنده باطناً از برنده شدن دارد

برنده ، به بررسی دقیق یک مشکل می پردازد
بازنده، ازکنار مشکل گذشته و آنرا
حل نشده رها میکند.

هیچ نظری موجود نیست: