۳۰ آبان ۱۳۸۲

روز چهارم :
برنده ميگويد: " بيا براي مشكل راه حلي پيدا كنيم"
بازنده ميگويد : " هيچكس راه حلي را نمي داند "

هیچ نظری موجود نیست: