۰۲ مهر ۱۳۹۳

جایگزین خسته

به دنبال یک جایگزین بومی برای این خسته خانه بودم به طوری که حرمت خاطرات قدیم هم حفظ شود، به بلاگ دات آی آر رسیدم. موجودی دلنشین که بی منت بار تمام خاطرات من را به دوش کشید. زین پس یار موافق خواهد بود.
sina200.blog.ir

۲۴ تیر ۱۳۹۳

وا بك آپا

با ياران موافق به گعده در فضاي مجازي مشغول همي بوديم كه يكي به ناگاه پرسيد: «اي شيخ، ما را به پندي، مشعوف فرما»
چون امكان خيره نگاه كردن بديشان نبود لختي خيره به وب كم چشم دوختم و گفتم: « در دنيا سه چيز است كه انجام آنها هفتاد هزار ثواب دارد و عدم انجامشان كرور كرور ندامت»
ياران بالاتفاق فرياد همي سر دادند كه زود آن را براي ما روشن فرما و بعد از اندكي، زير لب سه بار تكرار كردم:« اول بك آپ، دوم بك آپ ، سوم بك آپ»
در ميان ياران ولوله اي پديدار گشت، تني چند از ايشان صيحه كشان و تني چند هروله كنان و شماري ضجه كشان فرياد «وا بك آپا» سر داددند و پي كار خويش همي رفتند و  زان پس دگر اصحاب تقاضاي پند نكردند و مرا از فهرست ياران همي حذف نمودند.