۲۴ تیر ۱۳۹۳

وا بك آپا

با ياران موافق به گعده در فضاي مجازي مشغول همي بوديم كه يكي به ناگاه پرسيد: «اي شيخ، ما را به پندي، مشعوف فرما»
چون امكان خيره نگاه كردن بديشان نبود لختي خيره به وب كم چشم دوختم و گفتم: « در دنيا سه چيز است كه انجام آنها هفتاد هزار ثواب دارد و عدم انجامشان كرور كرور ندامت»
ياران بالاتفاق فرياد همي سر دادند كه زود آن را براي ما روشن فرما و بعد از اندكي، زير لب سه بار تكرار كردم:« اول بك آپ، دوم بك آپ ، سوم بك آپ»
در ميان ياران ولوله اي پديدار گشت، تني چند از ايشان صيحه كشان و تني چند هروله كنان و شماري ضجه كشان فرياد «وا بك آپا» سر داددند و پي كار خويش همي رفتند و  زان پس دگر اصحاب تقاضاي پند نكردند و مرا از فهرست ياران همي حذف نمودند.

هیچ نظری موجود نیست: