۲۲ آبان ۱۳۸۸

ملالی نیست جز دوری شما

اتفاقات بعد از آخرین پست ، آنقدر تکان دهنده بوده اند که تردید برای حذف هر گونه مطلب در خصوص ضرغامی(...الله علیه) و هر آنچه را که مرتبط با اوست ، به همراه داشته است، اما چون هدف، فقط ثبت جزئی از خاطره هاست ، این ننگ بر این دیوار باقی خواهد ماند، گرچه انرژی جنبشی ما را ،چند ماه همین وقایع به انرژی سکون تبدیل کرد.
البته زلزله های درون خانوادگی هم مزید علت بودند تا به یک خرس تنبل (به خرس مهربان اهانت نشود!) تبدیل شوم. زلزله شغلی و خانگی  و شخصیتی و...
مطمئنم اینبار شخصیتم جابجا شده ، اینرا حس میکنم ، گرچه بیشتر نقاب است ،اما همین نقاب دارد بر من چیره می شود، یکی از دلایل روشنش هم ، پوشیدن کت و شلوار است که من آنرا افسار مینامیدم و اکنون بر گردنم سوار است. تنها نقطه روشن و امیدوارکننده اش هم برای من ، این است که شاید دیگر خیلی طولی نکشد. چشم ما به 2010 دوخته شده است.