۱۷ آبان ۱۳۸۲

روز دوم :
برنده، بيش از بازنده كار انجام ميدهد و در انتها باز هم وقت دارد
بازنده ، هميشه " آنقدر گرفتار" است كه نميتواند به كارهاي
ضروري بپردازد.

هیچ نظری موجود نیست: