۲۴ اسفند ۱۳۸۰

يأس فلسفي:
همه ما نگران عمل كردن ،انجام كار ، حل كردن مشكلات و تامين ديگرانيم.همواره
مي كوشيم برنامه اي بريزيم ، نتيجه ديگري بگيريم و چيز ديگري كشف كنيم .
در اين ماجرا هيچ چيز نادرستي وجود ندارد،هر چه باشد اينگونه است كه جهان را
مي سازيم و تغيير مي دهيم.
اما عمل نيايش نيز بخشي از زندگي است.
گاهي باز ايستادن ،گريختن از خويشتن و خاموش ايستادن در برابر كيهان.
زانو زدن با جسم و روح .بي خواستن چيزي ،بي انديشيدن ، بي حتي سپاسگزاري
به خاطر چيزي.تنها تجربه گرماي عشقي كه ما را احاطه مي كند. در اين لحظه ها
شايد اشكهاي غيرمنتظره اي ظاهر شوند...اشكهايي كه نه به شادي فرو مي ريزند و نه به اندوه.
از اين پديده شگفت انگيز نشويد. اين يك عطيه است.اين اشكها روح شما را پاك مي كنند.

روزانه :
با اجازه همگي ما فردا شب عازم مشهد هستيم و چند روزي تارك لاگستان. خسته ام.
حتما نياز به يك سفركه روح گذشته در اون جاري باشه ، دارم. بي فكر كردن راجع به چيزي.
نه سِرورهاي درمان ، نه مِيل سِرور بابك ،نه پروكسي سرور ، نه مشكل كندي شبكه مالي ،
نه بحثهاي بي اساس راجع به حقوق و مرخصي و تاخير و غيبت و...خودم باشم و خودم.
گرچه بعضيها قشنگي اين سفر رو با بي فكري و بي مسووليتي خودشون ناقشنگ كردن
ولي هرچي باشه سفر مشهده ديگه. ما مخلصشيم !

اطلاع رساني:
اگه حوصله داشتيد به اينجاها هم يه سري بزنيد:
http://www.purmusaa.tapesh.com/photo2.html
http://www.purmusaa.tapesh.com/favorite_links.html


هیچ نظری موجود نیست: