۲۳ اسفند ۱۳۸۰

يأس فلسفي:
ميلتون اريكسون مبتكر روش درماني جديدي است كه بر هزاران پزشك در ايالات متحده
تاثير گذاشته است.وقتي دوازده ساله بود، دچار فلج اطفال شد.ده ماه بعد،شنيد كه پزشكي
به پدرو مادرش گفت: پسرتان شب را تا صبح دوام نمي آورد.
اريكسون صداي گريه مادرش را شنيد.فكر كرد:كه ميداند؟ شايد اگر شب را دوام بياورد،
مادرم اينطور زجر نكشد. و تصميم گرفت تا سپيده دم روز بعد نخوابد. وقتي خورشيد بالا
آمد به طرف مادرش فرياد زد:آهاي ،من هنوز زنده ام!
چنان شادي عظيمي در خانه در گرفت كه تصميم گرفت هميشه تلاشش را بكند كه يك
شب ديگر، درد و رنج خانواده اش را عقب بياندازد.
اريكسون در سال 1990 در 75 سالگي در گذشت و از خود چندين كتاب مهم درباره
ظرفيت عظيم انسان براي غلبه بر محدوديتهايش به جاي گذاشت.

روزمرّگي :
از عجايب اينكه ،علي دايي نامش در تركيب جديد تيم ملي نيست.
البته بنا به گفته خودش با صلاحديد خودش با مربي جديد تيم ملي
صحبت كرده و فعلاً در تركيب قرار نمي گيرد. باور كرديم!

اطلاع رساني:
اطلاع مورد نظر در دسترس نمي باشد!
!No information to view

هیچ نظری موجود نیست: