۱۴ اسفند ۱۳۸۰

يأس فلسفي:
كاشف سفيدپوستي در قلب آفريقا ،نگران رسيدن به مقصد به باربرانش
دستمزد اضافه اي پيشنهاد كرد تا سريعتر بروند.تا چند روز باربران تندتر
حركت كردند. اما يك روز بعد از ظهر ناگهان همه آنها بارشان را زمين
گذاشتند و نشستند .اين بار هر چه به آنها پول بيشتري وعده داد ، حاضر
نشدند حركت كنند. وقتي سرانجام كاشف ازآنها پرسيد چرا اينچنين رفتار
ميكنند،پاسخ دادند :
آنقدر تند آمده ايم كه ديگر نمي دانيم چه مي كنيم.بايد صبركنيم تا روحمان
به ما برسد.

هیچ نظری موجود نیست: