۰۴ اسفند ۱۳۸۰

يأس فلسفي:
استاد مي گويد:
-اراده : اين چيزي است كه مردم زمان درازي در مورد آن ترديد داشته اند:
"چه كارهايي را به خاطر بي ارادگي انجام نداده ايم و چه كارهايي را به
خاطر خطرناك بودن آنها؟"
مثالي در مورد آنچه به اشتباه فقدان اراده پنداشته ميشود،
"صحبت با بيگانه ها"ست. چه يك مكالمه ،يك برخورد ساده يا يك گفتگوي
عممي باشد،بندرت با بيگانه ها صحبت ميكنيم و هميشه ميگوييم:
اينطور بهتر است.
بدين ترتيب در پايان نه ياري رسانيم و نه زندگي ياريمان ميكند.
اين فاصله ،ما رامهم و با اعتماد به نفس مي نماياند.اما در حقيقت مانع آن
ميشويم كه آواي فرشته مان از راه واژه هاي ديگران تجلي يابد.

روزمرّگي :
پريشب به خاطر موتورسواري جماعتي رو زابراه كرديم.
حكايت اينه كه ما صاحب يه موتور شديم ولي از اونجا كه گواهينامه نداريم
هر بار كه موتورو بيرون ميبريم بايد به چند خانواده خبر رسيدن به مقصد و
سالم بودنمونو در هر قسمت از مسير اطلاع بديم. خونه دوستمون رسيديم به
داداشمون زنگ زديم كه رسيديم. از خونه دوستمون، خونه اون يكي رفتيم
به داداشمون و دوستمون زنگ زديم كه رسيديم. اگه يه جا ديگه بعدش ميرفتيم
همينطور بايد سلسله مراتبي به داداشمونو و دوستمونو و اون يكي دوستمون
زنگ ميزديم. بابا اين كه نشد زندگي. يا ماشين زيرت ميگيره يا خودت ميري
زير ماشين يا نميري زير ماشين. پس يك سوم احتمال زنده موندنمون هست.
حيف كه بايد موتورو بفرستيم شمال.جاش چقدر خاليه...

اطلاع رساني:
اين دو تا سايت براي كساني كه به مسافرت و جاهاي ديدني علاقمندند:
1-http://www.mediatour.qc.ca
2-http://www.virtualtourist.com

هیچ نظری موجود نیست: