۱۴ اسفند ۱۳۸۰

يأس فلسفي:
مريم مقدس با عيساي نوزاد در آغوشش روي زمين آمد تا از صومعه اي بازديد
كند.راهبان خوشحال به صف ايستادند تا به بانوي مقدس و عيسي مسيح اداي
احترام كنند،يكي ازآنها شعر خواند،ديگري تصاوير زيبايي از كتاب مقدس رانشان
داد ،راهب ديگري نام تمامي قديسان را از بر خواند.
در انتهاي صف راهب فروتني ايستاده بود كه هرگز فرصت آموختن از خردمندان
دوران خود را نيافته بود.والدينش مردمي ساده بودند كه در سيرك سيار كار
ميكردند.وقتي نوبت به او رسيد، راهبان ديگر ،هراسان از اينكه او به تصويري
كه ازآن صومعه ارائه كرده بودند، آسيب برساند ،خواستند مراسم اداي احترام را
تمام كنند.اما او هم ميخواست عشقش را به مريم مقدس نشان دهد. شرمگين،
همچنان كه نگاه سرزنش بار برادرانِ ديگر را احساس ميكرد ،چند پرتقال از
جيبش بيرون آورد و شروع كرد به بالا و پايين انداختن آنها ... وهمينطور
كه در سيرك از والدينش آموخته بود ،تردستي كرد.
تنها آن هنگام بود كه عيساي نوزاد لبخند زد وبا خوشحالي كف زد و مريم
مقدس بازوي خود را تنها به سوي آن راهب فروتن گشود و اجازه داد اندكي
فرزندش را در آغوش گيرد.

روزمرّگي :
بابا ،اين خودروي ملي ما رو كشت. اين سمند ملي رو يه خورده بيشتر تحويل
بگيرين. صبح وشب توي تلويزيون، خبر از ساخت اين خودروي تمام ملي
85% ساخت داخلي است. با يك قيمت مناسب كه تهيه اونو براي هر خانواده
ايراني سهل و راحت كرده. مگه 13 ميليون تومان هم رقميه كه اين همه سر
و صدا ميكنين. حداقل يه خودروي ملي دارين. نـــــــــه ؟

امشب در اخبار شبكه 3 نمايشگاهي از آثار نقاشي روشندلان رو نشون ميداد
كه واقعاً من يكي شرمنده شدم.
با اين تن سالم يه هنر نداريم.هنر كه پيشكش ،قدر همين سلامتي رو هم نميدونيم.
اينقدر با احساس از رنگ حرف ميزدن كه آدم باورش نميشد كه رنگو تا حالا
نديدن. يعني ميشه؟ يكيشون ميگفت صداقت به رنگ سبزه و اون يكي ميگفت
سفيده. زيبايي رو با رنگهاي آبي و سبز توصيف ميكردن و ... .
يه خورده خودت خجالت بكش. كمتر بنال!

اطلاع رساني:
- (به نقل از مجله فيلم 282): نمايشگاه اينترنتي عكسهاي "موج مرده"
مجموعه عكسهايي از پشت صحنه فيلم "موج مرده" ابراهيم حاتمي كيا با
عنوان "دوربين سوم" در سايت خانه عكاسان ايران به نمايش گذاشته شد.
به آدرس : www.iranipc.com

- مستند 45 دقيقه اي "قريه من " سفري است به روستاي قرقرك كه آرامگاه
فريدون فروغي در آن قرار دارد .در اين مستند كه درباره فروغي است ،
ضمن گفتگو با خانواده و دوستان وي تلاش شده تا تصويري تازه تر از اين
خواننده محبوب دهه 1350 ارائه بشود.در اين فيلم علاوه بر پخش آثاري از
فروغي ،واروژان و اسفنديار منفردزاده ،از اشعار فروغ فرخزاد نيز استفاده
شده است. فيلم كار مهران زينت بخش ميباشد.

هیچ نظری موجود نیست: