۲۸ دی ۱۳۸۰

استاد مي گويد:
جستجوي توضيحات درباره خداوند هيچ چيز را براي شما آشكار نمي سازد.
مي توانيد به واژه هاي زيبا گوش دهيد ، اما آنها در اصل خالي اند.
درست همانطوركه مي توانيديك دائره المعارف درباره عشق بخوانيد
و عشق ورزيدن را نياموزيد.
هيچكس هرگز ثابت نخواهد كرد كه خدا وجود دارد.
در زندگي برخي از چيزها را فقط بايد تجربه كرد...
و هرگزتوضيحي درباره آنها ارائه نداد. عشق نيز چنين چيزي است.
خداوند نيز- كه عشق است - چنين چيزي است.ايمان يك تجربه دوران
كودكي است ، به همان معناي جادويني كه مسيح به ما آموخت:
" كودكان ملكوت خداوند هستند."
خداوند هرگز وارد مغز شما نخواهد شد، دري كه او استفاده مي كند،
قلب شماست.
پائولو كوئيلو

هیچ نظری موجود نیست: