۰۴ بهمن ۱۳۸۰

مولانا
حسرت وزاري كه در بيماريست
وقت بيماري همه بيداريست
پس بدان اين اصل را اي اصل جو
هركه را درد است او برده است بو
هر كه او پر دردتر،بيمارتر
هر كه او رخ زردتر،آگاهتر

هیچ نظری موجود نیست: