۲۱ اسفند ۱۳۸۶

اتاق فکر سوزان


بارها هشدارِ توجه به علایم آبی و قرمز روی شیرهای آب را جدی و شوخی شنیده ایم و حتی از برعکس بودن جای آنها هم ترسانده شده ایم. اما در ساختمان 22 کوی دانشگاه در عهدِ نه چندان دور ، اتاق فکری بود که مشکل جابجایی رنگ نداشت، مشکل تک رنگی داشت. تنها رنگ موجودش قرمز بود و آنهم درست در جای خودش.
ناسزا، فریاد، جیغ کوتاه، عربده و ... از فیدبکهای کاربران آن اتاقِ فکرِ نامرد بود و وای بر وقتی که مهمانی بدون تذکر و زنهار برای دقایقی تفکر به مجتمع فکر روانه میشد و تنها اتاق خالی همان بود که نباید می بود...

هیچ نظری موجود نیست: