۲۰ اسفند ۱۳۸۶

هر کسی به جای خود

یکی از زجرآورترین لحظه ها برای من ، درخواست انجام کار از کسی است که به نظر من در جایگاه شغلی مناسب خودش قرار نگرفته است. خیاط دیشب به نظر من باید کتابفروش یا کتابخوانی فرهیخته بود به دور از دغدغه های دمپای فابریک و معمولی!

هیچ نظری موجود نیست: