۲۸ اسفند ۱۳۸۶

روزنگار تعطيلات 1

سه شنبه، 28/12/86
امروز فقط براي دريافت خلعتي و گرفتن بك آپ به شركت رفتم. خلعتي در شركت جا ماند وبا كوله پشتي از سررسيد به خانه برگشتم.

هیچ نظری موجود نیست: