۰۱ تیر ۱۳۸۵

کد کانالهای سوییس برای استارست

برای تاریخ پنج شنبه 1/4/85 ساعت 8 شب
ID net :009400
08:8B E8 E0 A4 01 04 98 B6
09:A6 34 E3 31 C0 F9 B9 EF
0A:0C 68 B1 D6 C2 B9 CF 2B

هیچ نظری موجود نیست: