۰۴ خرداد ۱۳۸۵

كذب است آقا. كذب

روزنامه كانادايي National post بخاطر انتشار خبركذب مربوط به نحوه لباس پوشيدن اقليتهاي مذهبي در ايران، رسماً عذرخواهي كرد.نحوه برخورد و رعايت آداب ديپلماسي در رسانه هاي معتبر جهاني قابل توجه است.غير از اين نمونه، آنها هيچوقت نام يك مقام بلندپايه ايراني يا ساير كشورها را بدون پيشوند" آقا" خطاب نمي‌كنند ، در حاليكه ممكن است ما از يك تريبون رسمي هرآنكس را كه ديني غير از اسلام دارد، حيوان (يا در نهايت ادب ، چهارپا) خطاب كنيم.
لقمان حكيم فراموش كرد كه بگويد : بي‌ادبي ازكه آموختي ؟ از با ادبان.

هیچ نظری موجود نیست: