۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۵

علت تاخير پروازها

" رئيس اداره بازرسي و يكنواختي اداره كل مراقبت پرواز شركت فرودگاه هاي كشور، در ادامه خاطرنشان كرد: خرابي يا نقص فني رادار موجود در فرودگاه مهرآباد طي ايام سال نقش مهمي در تاخير پروازها ايفا مي كند. وي در ادامه تاكيدكرد: اين رادار كه هم اكنون نقش هدايتي فرودگاه امام خميني را نيز بر عهده دارد، همان تاثير تاخير پروازها را به فرودگاه امام منتقل مي كند. اكبري اضافه كرد: البته نصب يك رادار اضافي در فرودگاه امام تا حدودي از تاثير نقص فني رادار فرودگاه مهرآباد بر تاخير پروازها كاسته است."

هیچ نظری موجود نیست: