۲۷ شهریور ۱۳۸۴

راه حل ابتكاري 30 درصدي

نبايد متعجب شد.شهرداري با يك جامعه جهاني تفاوت بسياري دارد، هرچند به معنويت و عدالت و مهرورزي هم آغشته شده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: