۲۷ فروردین ۱۳۸۴

هفت سال

به همين سادگي هفت سال گذشت . تا چند سال ديگه بايد 27 فروردين بشمريم‌، معلوم نيست...

هیچ نظری موجود نیست: