۲۸ بهمن ۱۳۸۳

چگونه مردن

من میمیرم، تو میمیری ، ما میمیریم،
آنها مردند، آنها با آتش مردند ، آنها با آب مردند ، آنها با خاک مردند، آنها با برف مردند، آنها با سرما مردند. به همین سادگی.
عابدان درگاهت دیگر چرا ؟ آنها در آتش شکرگزاری تو سوختند؟ یا در آتش حماقت بندگانت ؟
ساعاتی پیش هم قلب گنجشکی فرشته کوچکی را زیر دست جراحان متوقف کردی تا سعادت این راپیدا نکند درد بیشتر زندگی را تجربه نماید...

هیچ نظری موجود نیست: