۱۱ آذر ۱۳۸۳

سرخوردگي

در بزرگراه يادگار قبل از خروجي نيايش بيلبوردي با اين عنوان ديده ميشه:
درهنگام رانندگي باشرايط زير رانندگي نكنيد : بهيچوجه
عصبانيت
خستگي و خواب آلودگي
فشار روحي
مصرف دارو و مواد مخدر
سرخوردگي؟!!!

هیچ نظری موجود نیست: