۳۰ شهریور ۱۳۸۳

E - ...

همه چيز Eدار شده،E-mail , E-book, E-buisiness و ...، حتي ديگه E-زيارت هم داريم (به سايت آستان قدس سري بزنين!)
ولي هر چقدر هم E داشته باشيم،‌هيچ چيز جاي خوندن يه روزنامه كاغذي با بوي خاص خودش يا يه كتاب يا دريافت يه نامه با پست و يا يه بسته (بجاي Attachment)‌ رو نميگيره.

هیچ نظری موجود نیست: