۲۷ تیر ۱۳۸۳

بريم ؟

هر لحظه كه پا به يقين ميذ‌اري براي دل كندن و رفتن ، اين ترديد لعنتي آزارت ميده ،
هجرت ؟ سخته.
موندن و تنفر يا رفتن و دردسر ؟

هیچ نظری موجود نیست: