۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳

شركت اينتل بخاطر توليد پردازنده هاي جديد Dual خود ، كار بر روي پردارنده هاي پنتيوم4
(Tejas) و Xeon را متوقف كرده است .اين پردازنده جديد گرما ي كمتري نسبت به چيپهاي
سريع موجود توليد ميكند ، ضمن اينكه در توليد اين چيپ 2 ميكروپرسسور در يك سيليكون تكي جا داده شده است.