۰۴ تیر ۱۳۸۱

يك توصيه ديگر: خواهش مي كنم فيلم آبي را هم نرويد. خواهش ميكنم.

هیچ نظری موجود نیست: