۲۹ خرداد ۱۳۸۱

اين جام جهاني هم امسال عجب نقش متفاوتي نسبت به
جامهاي قبلي داره!!! هر چي پيش بيني كرده بوديم غلط
از آب در اومده!!!
يك توصيه:
خواهش مي كنم فيلم كاغذ بي خط را نبينيد!

هیچ نظری موجود نیست: