۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۱

يأس فلسفي:
وقتي كار بر روي چيزي را آغاز ميكنيد،همواره جريان مخالفي در برابر شما وجود خواهد داشت.
اگر بتوانيد ا زدشواريهاي نخستين عبور كنيد، آن جريان مخالف تقويت خواهد شد.بايد از اين امر
بهره بگيريد.
ميل به جلب رضايت تمام مردم دنيا ،باعث پيشرفت نمي شود.تنها ميان حالان، دراين امر موفق
ميشوند و حتي همين هم مشروط به قربانيهاي شخصي بسيار است. نيز نفرت يا بيزاري ازكسي كه
شما را دوست ندارد ، شما را پيش نخواهد برد.مطمئن باشيد كه اين نيز بخشي از كار است .
از انرژي جريان مخالف براي پرورش اراده خود استفاده كنيد تا در آنچه مي كنيد ،عميقتر و
جديتر باشيد. آنرا بپذيريد.
در همين حال اگر اين جريان شما را از راه خود جدا كرد ،بخاطر آن است كه اين راه مناسب
شما نيست. در اين صورت ،تنها دست خود خداوند مي توانسته اين جريان مخالف را خلق كرده باشد.

هیچ نظری موجود نیست: