۰۲ بهمن ۱۳۸۰

شاملو
وه! چه شبهاي سحر سوخته
من
خسته
در بستر بيخوابي خويش
در بي پاسخ ويرانه هر خاطره را كز تو درآن
يادگاري به نشان داشته ام ، كوفته ام.

هیچ نظری موجود نیست: