۱۰ بهمن ۱۳۸۰

دو تا مطلب كامپيوتري " با اجازه از مجله شبكه"
1- مترجم انگليسي به فارسي
www.parsnema.com
www.farsidic.com
سايت اول ،متن انگليسي تخصصي را از طريق پست
الكترونيكي از كاربر دريافت و پس از چند ثانيه متن
ترجمه شده را ارسال مي كند. تا 500 كلمه (تقريبا يك
كاغذ A4) را در مدت 1 دقيقه ترجمه ميكند.
2- در سمينارهاي آموزشي شركت كاريارارقام شركت كنيد:
شركت كاريار ارقام هر هفته به مدت 2 ساعت و بصورت
رايگان سمينارهايي با موضوعات امنيت شبكه، تجارت
الكترونيكي، آشنايي با مدارك سيسكو و ... برگزار ميكند.
براي ثبت نام حداكثر 48 ساعت قبل از تاريخ برگزاري
با مراجعه به سايت www.cdigit.com ثبت نام كنيد

هیچ نظری موجود نیست: