۰۴ مرداد ۱۳۸۵

به دندان كشيدن


بعد از "به آتش كشيدن و پاره كردن و لگد كردن پرچم" ، شيوه نوين "به دندان كشيدن پرچم" توسط حاج بخشي به معرض نمايش گذاشته شده ‌است. بنظر ميرسد اينكار براي سايرين بيشتر در حد سرگرمي و تفريح بوده كه اينچنين لبخند به لب نظاره‌گر حاجي هستند.
با اخذ مجوز از "كلاشينكف ديجيتال"

هیچ نظری موجود نیست: