۲۴ مرداد ۱۳۸۴

نونخوراضافي

به نقل از پارس فوتبال
آرش فرزين بعنوان رابط بین المللی پرسپولیس و مترجم بازیکنان خارجی تيم پرسپوليس فعاليت خواهد كرد.
جل الخالق!

هیچ نظری موجود نیست: