۰۷ مهر ۱۳۸۳

كارمند

به قول يكي از دوستان ، وقتي كارمند شدي ، عزت نفس و آزادگيت را فروختي .
آري همينطور است.

هیچ نظری موجود نیست: