۲۰ خرداد ۱۳۸۳

به نظر من زلزله اومدن بهتر از چسبوندن توري پارچه اي به پنجره اس.اونايي كه تجربه تلخشو دارن مي فهمن من چي ميگم.

هیچ نظری موجود نیست: