۰۲ آذر ۱۳۸۲

روز پنجم:
برنده ، با جبران اشتباهش ، تاسف و پشيماني خود را نشان ميدهد.
بازنده ، ميگويد " متاسفم" ، اما در آينده اشتباه خود را تكرار ميكند.

هیچ نظری موجود نیست: