۰۷ تیر ۱۳۸۱

من گنجي پنهان بودم،مي خواستم شناخته شوم، پس خلق را آفريدم تا شناخته شوم. (حديث قدسي)

هیچ نظری موجود نیست: