۲۰ فروردین ۱۳۸۱

اين مطلب با خوندن چندتايي از وبلاگهاي تخصصي در زمينه كامپيوترو اپتومتري و هيدرولوژي و ...
به نظرم اومد:
پيشنهاد ميكنم با توجه به تعداد زياد وبلاگنويسان و حضور افراد مختلف با تخصصهاي
مختلف ،نسبت به ايجاد وبلاگهاي تخصصي در رشته هاي گوناگون ،اقدام شود.
با توجه به وجود وبلاگهايي مانند عينك ، هيدرولوژي و... كه واقعا مطالب خواندني هم
براي علاقمندانشان دارند و توجه به اين نكته كه يكنفر به تنهايي نميتواند جمع آوري و
تايپ مطالب علمي را انجام دهد ، تشكيل گروههايي در هر زمينه ميتواند به تداوم و
شكل گيري وبلاگ تخصصي كه نقش خبرنامه هاي علمي را هم بازي ميكند ، كمك كند.

هیچ نظری موجود نیست: