۱۰ فروردین ۱۳۸۱

ياًس فلسفي:
(يه توضيح كوتاه در مورد اين قسمت بدم كه وبلاگ عمومي فكر نكنه سينادچار ياًس فلسفي شده. منظور اين قسمت نوشتن چيزايي كه مربوط به
خودم نيست ولي از ديد ادبي يا فكري قابل توجهند.) و اما ياًس فلسفي امروز :

استاد مي گويد:
-دو خدا وجود دارد.خدايي كه استادان دانشگاه درباره او به ما مي آموزند و خدايي
كه خود به ما مي آموزد. خدايي كه مردم هميشه درباره اش صحبت مي كنند و
خدايي كه خود با ما سخن مي گويد.خدايي كه هراسيدن از او را آموخته ايم و
خدايي كه از عطوفت با ما سخن مي گويد.
دو خدا وجود دارد.خدايي كه در بلنداست و خدايي كه در زندگي روزمره ما حضور دارد.
خدايي كه از ما ميطلبد و خدايي كه قرضهاي ما را مي بخشد. خدايي كه ما را با آتش دوزخ
تهديد ميكند و خدايي كه بهترين راه را به نشان ما مي دهد.
دو خدا وجود دارد.خدايي كه ما را زير بار گناهانمان خرد مي كند وخدايي كه با عشق خويش
ما را آزاد مي سازد.

هیچ نظری موجود نیست: