۱۹ بهمن ۱۳۸۰

خواستم و گفتي:
"خداوند از آسمان آب فرستاد وزمين را با آن پس از مردنش زنده گردانيد
و در اين نشانيست براي گروهي كه گوش شنوا دارند."
برگرفته از كتاب "تفسير ادبي,عرفاني قرآن مجيد" ,خواجه عبدالله انصاري:"
يكي از عرفاي نامي ,انجمني داشت.يكي از آن انجمن برخاست وگفت :اي شيخ دلي داشتم
تازه و روشن,و وقتي صافي و روزگاري با نظام, آه كه روزگار بر من بشوريد و آن وقت صفا
و روزگار از من برفت. اكنون تدبير چيست؟
شيخ فرمود: اي جوانمرد بنشين كه ما همه در اين ماتم نشسته ايم.
-----------------------------------------------------------------------------
پير طريقت گفت: خدايا داني به چه شادم ,به آنكه من نه به خويشتن افتادم
, تو خواستي نه من خواستم.دوست بر بالين ديدم چون از خواب برخاستم.

...بنده بايد به حقيقت بداند كه نعمت و شدت همه از خداوند است و بلا و راحت همه
به اراده اوست,دل در ديگري نه بندد و شفاي درد از جز او نخواهد و بداند كه زيان بخش
و سودبخش هر دو يكي است. پادشاه بر سود وگزند و كليددارجدايي و پيوند, سودنماي
سودرسان و سپردن سودها بر او آسان و سودها همه به دست او نه به دست كسان.

هیچ نظری موجود نیست: